Klachtenprocedure

KSC wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. In eerste instantie wordt die gericht aan de opleider/trainer.

In het geval hij ook ontevreden is over de reactie kan hij zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie (Hasenputt 10 47559 Kranenburg Duitsland). Deze commissie opereert onafhankelijk van KSC. Zij bestaat uit de leden H. van den Brink, adviseur UMC Radboud, mevr. A.Venderbosch ambulant werker Pactum, en mevr. H. van den Born, bedrijfskundige werkzaam bij Enexis.

 • Bevestiging
  De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.
 • Wederhoor
  De klachtencommissie zal aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.
 • Toelichting
  De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover.
 • Oplossing
  De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde.
 • Uitvoering
  KSC geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de
  klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie. Consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
 • Externe deskundigen
  De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
 • Geheimhouding
  De klachtencommissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.
 • Afhandeling
  Een klacht wordt binnen 30 werkdagen, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen gestelde termijn in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.
 • Beroep
  De cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen 20 werkdagen bij de klachtencommissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cursist nieuwe, aanvullende informatie te presenteren.
 • Bewaring
  Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling

Helga Klaarhamer Coaching en Trainingen
Uilenburgsestraat 11/29
6666 LA Heteren
+31 (0)6 – 512 757 41
helga@helgaklaarhamer.nl
helgaklaarhamer.nl